Trivsel og Arbejdsmiljø

Hos Trolle og Kunze har vi fokus på det psykosociale arbejdsmiljø
Det vil sige, hvordan den enkelte og arbejdsfællesskabet har det.
Arbejdsmiljø handler ikke kun om de symptomer, den enkelte mærker.
Stress, utryghed, konflikter mv. skal ses i en organisatorisk helhed.

Ofte kan det være svært at vide, hvad der er galt
Hvordan opstår stress eller konflikter? Hvad skal der til for at få bedre trivsel? Det kan umiddelbart virke nemmere at finde en ergonomisk kontorstol eller et par gode sikkerhedssko. Årsager til og løsninger på psykisk, social og organisatorisk mistrivsel kan virke mere komplekse.

Skræddersyet trivselsindsats
I samråd med jer hjælper vi med at identificere de vigtigste fokusområder for jeres trivselsindsats. Vi kan tilbyde en grundig undersøgelse, en genoprettende indsats og en efterfølgende udviklende plan, så læringen af forløbet forbliver i organisationen.

Vi har erfaring fra både store og små arbejdspladser, offentlige organisationer, fagbevægelsen og NGO’er.

Psykologisk Tryghed

Psykologisk tryghed danner grundlag for en arbejdskultur, hvor den enkelte føler sig inkluderet i teamet, føler sig tryg ved at fremstå som sig selv, og give udtryk for sin tvivl, bekymringer eller idéer.

Psykologisk tryghed er ikke at pakke hinanden ind i vat, eller at der ikke er plads til kritik eller uenighed. Tværtimod kan alle kompetencer folde sig ud til gavn for både den enkelte, for teamet og for hele organisationen.

Med psykologisk tryghed vil der ske et kvalitetsløft i opgaveløsningen, innovation foldes ud, og det bliver nemmere at både fastholde og rekruttere arbejdskraft.
Kort sagt - psykologisk tryghed giver et bedre arbejdsmiljø.

Vi kan hjælpe med vejledning til organisationen, coaching til ledelsen og dialogmodeller til teams

Konfliktmægling

Vi arbejder ud fra en forståelse af arbejdsfællesskabet som en helhed, hvor det bærende element er dialog og tillid. Hvis tilliden bliver brudt, har parterne brug for at genoprette det brudte for at kunne arbejde videre med den fælles indsats for organisationens formål.
Den genoprettende indsats er en rettidig intervention i forhold til at skabe tillid, håb og commitment til samarbejdet.

Vi ser konflikter som en naturlig og uundgåelig del af livet – og arbejdslivet. Det afgørende er, hvordan og hvornår de bliver håndteret. Om konflikterne bliver til udvikling eller det modsatte.
Vi betragter konfliktløsning som en kompetence, man kan lære.

Vi tilbyder mægling mellem enkelte parter eller i grupper.

Stressreduktion ved mindfulness metoden

Stressreduktion ved MBSR-metoden er et evidensbaseret program udviklet af Jon Kabatt-Zinn.

Som mennesker reagerer vi fysisk og psykisk, når vi er pressede.
Ved at træne nærvær og øge opmærksomheden på oplevelser i krop og psyke, er det muligt at tage et eventuelt pres i opløbet – og dermed forebygge stress.

Vi tilrettelægger otte- ugers forløb med oplæg, guidede meditationer og hjemmetræning.

Vi tilbyder også individuel undervisning, der kan kombineres med coachingsamtaler.

Trivselsundersøgelser

Vi benytter en kombination mellem en kvantitativ og en kvalitativ metode. Det giver det mest nuancerede billede af trivselsniveauet. Spørgeskemaer (papirudgave eller online) giver tendenser, tal og grafer. Samtaler sætter flere ord og nuancer på. Begge dele af undersøgelsen sker i fuld fortrolighed for den enkelte medvirkende.

Efterfølgende fremhæver vi nøglepunkter samt vores anbefalinger for udarbejdelse af den efterfølgende handleplan.

Etisk regnskab - fokus på værdierne

Et udviklingsværktøj med fokus på, hvordan alle i organisationen forstår og arbejder med organisationens værdier. Afspejles og efterleves værdierne både udadtil og indadtil? Hvordan kan værdierne blive til en prisme for både organisatorisk trivsel og udvikling?

Vi tilbyder undervisning, vejledning og opfølgning i forhold til værdiregnskabet.

Coaching og ledelsessparring

Vi tilbyder samtaler om de faglige eller personlige udfordringer.
Det kan fx handle om udvikling af din ledelsesstil, så den stemmer godt overens med dig og dine værdier.
Det kan være samtaler om, hvordan du kan bevare en bæredygtig balance mellem arbejde og privatliv. Det kan også være, at du ønsker hjælp til personlig udvikling og udfoldelse af den person, du føler, du i virkeligheden rummer, men som ikke rigtigt kommer til udtryk i dit aktuelle liv.
Der har jo også et liv, du går hjem fra arbejde – og inden du møder igen.

Psykologsamtaler

Ethvert menneske kan komme i en situation, hvor man har brug for hjælp til at komme videre i livet på en god måde. Livet rammer os alle på et eller andet tidspunkt, og vi kan pludselig befinde os i en situation, som er smertefuld, og hvor vores tidligere måder at klare det på – ikke længere slår til. Dette kan man ikke forhindre.
Det, der gør en forskel er, hvad man gør, når det er sket. Så er det måske der, hvor det er en god ide at få noget hjælp.
Psykologiske samtaler er hjælp til at håndtere vanskelige situationer, hvor man oplever at være kørt fast og måske reagerer på en overraskende, uventet og uhensigtsmæssig måde.

Bag om arbejdsmiljøet

Hvad siger tallene?
Hvad siger forskningen?
Hvad fortæller historien?
historien

Specialdesignede kurser

Vi præsenterer herunder en række gennemprøvede kurser og workshops, som vi har afholdt i flere sammenhænge.

Kurserne er tilrettet den enkelte organisations behov og målgruppe, så de kursusbeskrivelser, der kan downloades herunder, er cases fra tidligere gennemført undervisning.  

Kontakt os, så kan vi tilrettelægge særlige kurser, workshops og gåhjemmøder for jeres organisation.

Det personlige konfliktmønster
Det personlige konfliktmønster
Det kan til tider være svært at give udtryk for sine meninger eller holdninger på en klar og tydelig måde. Budskaberne trænger ikke igennem. Hensigterne bliver misforstået. Det kan være svært at træde frem som sig selv.

Assertiv kommunikation handler om at give udtryk for sine holdninger og synspunkter på en klar og selvsikker måde, og med respekt for både sig selv og andre. Gennem assertiv kommunikation er det nemmere at møde verden med større ro og selvsikkerhed, hvilket vil øge kvaliteten i arbejdsrelationerne. På kurset er der fokus på at træne konstruktiv kommunikation, der understøtter gode relationer.
Kursusbeskrivelse
Konfliktløsning i grupper og organisationer
Konfliktløsning i grupper og organisationer
Gruppemægling via Cirkeldialog
Cirkeldialog er en metode til at opnå befordrende dialog i en gruppe, som er uenige, eller som har stærkt komplicerede ting, der skal deles.
Det er vores erfaring, at der ofte er uenigheder på de fleste arbejdspladser. Udfordringen er at opbygge gode, værdsættende fællesskaber, hvor tilliden er høj, så uenighed ikke føles truende, men tværtimod virker udviklende. Hvor nye idéer trives, og vanskeligheder tages fat om – i fællesskab. Det styrker sammenhængskraften og den psykologiske tryghed.
Vi har taget den ældgamle talecirkel i brug, der er benyttet af gamle folkeslag. Her sidder deltagerne i en cirkel uden borde, papirer eller computere imellem sig. Alle får ordet, og taler færdig efter tur uden afbrydelser.

Når er er konflikter eller særligt vanskelige emner, der skal tales om, skal dialogen forberedes og faciliteres nøje. Vi tilbyder introduktion til og træning i brugen af cirkeldialog

Kvadrantmodellen som organisations-perspektiv
Når man skal undersøge, hvordan fx konflikter udvikler sig i en organisation, får man som bekendt svar i forhold til, hvordan man spørger. Svarene kommer fra hvert sit organisations-perspektiv – fra den enkelte, fra gruppen fra ’systemets’ perspektiv. Kvadrantmodellen er blandt andre udviklet af Jan Tønnesvang, professor i psykologi ved Aarhus Universitet

Vi tilbyder introduktion til kvadrantmodellen, træning i hvordan du spørger rundt i din organisation – og hvordan du kan lytte opmærksomt til det, der siges.
Kursusbeskrivelse
Konfliktmægling
Konfliktmægling
Kurset er for deltagere, der ønsker at blive klogere på det praktiske arbejde som konfliktmægler, og som indgår i sammenhænge, hvor disse kompetencer er relevante. Det forventes ikke, at man som udgangspunkt har kendskab til teorier på feltet, eller i praksis har en formel rolle som konfliktmægler.

Tilgangen bygger på følgende værdier og antagelser:
- Konflikter er et livsvilkår. Konflikter er hverken gode eller dårlige. Om de er konstruktive eller destruktive afhænger af måden, de bliver mødt på.
- En tillid til, at parterne bedst ved, hvad der er godt for dem. Det vil sige, at de ses som ”eksperter på deres eget liv”.
- En tillid til, at det er muligt at nå frem til gensidigt tilfredsstillende løsninger, hvis parterne vil.
- At dialog er ønskelig i enhver konflikt.
- En accept af, at der er flere virkeligheder.
- Anerkendelse af, at der er en sammenhæng mellem individualitet og relation.

Udgangspunkt tager afsæt i den refleksive model, der er værdibaseret.
Metoden er udviklet fra praksis, og har vist sig at være meget anvendelig, da den kan integreres med andre faglige tilgange.
Kursusbeskrivelse
Stressforebyggelse og praktisk konfliktløsning
Stressforebyggelse og praktisk konflikthåndtering
Alt for mange mennesker oplever at gå ned med stress!

En af de vigtigste årsager er, at der ikke er nok viden og opmærksomhed omkring denne problematik, så stress-signaler opdages for sent. Stress kommer ofte ’som en tyv om natten’. Pludselig er det hele for meget. Det kan føles overvældende og uventet - selv om man godt ved at det var på vej, når man ser i bakspejlet.

Der kan være mange årsager til stress. Der kan f.eks. være en for stor arbejdsbelastning, eller at arbejdet efterhånden har sneget sig ind på privatlivet, således at man først går lang tid efter arbejdstids ophør, læser mails og løser opgaver hjemmefra, efter at man har givet familien kvalitetstid .

Et meget stressende element er konflikter på arbejdspladsen. Vel at mærke konflikter, der ikke bliver håndteret eller håndteret dårligt. Disse vokser og bliver hårde. Det går ud over arbejdsglæde, trivsel og samarbejde. Stress og konflikter har store konsekvenser både menneskeligt og økonomisk, når langstidssygemeldinger er et faktum. Derfor er viden om, hvad der er de vigtigste retningslinjer i forhold til at forebygge stress og konflikter, helt central.

Vi tilbyder viden om og redskaber til at forebygge stress og konflikter på arbejdspladsen.
Kursusbeskrivelse
Stressreduktion ved mindfulness metoden (MBSR)
Mindfulness Baseret Stressreduktion (MBSR)
Mindfulness handler om
- at være så vågent til stede, man kan være, i sit liv - med en venlig, tålmodig og ikke-dømmende indstilling over for sig selv. Det muligt at træne denne særlige form for opmærksomhed.

Hvad kan du opnå ved at gå på dette kursus?
Bevidst nærvær giver klarhed og fokus. Det bliver nemmere at mærke og observere, hvordan kroppen har det, hvad der sker i tanker og følelser - og på den måde træne at takle stressbelastninger, følelsesmæssigt uro og negative tankemønstre.

Hverdagene kan ofte virke krævende, og dette kursus er et tilbud til den enkelte om at give sig selv et ånderum og et afbræk fra en hektisk hverdag – og at styrke sin indre balance.
Kursusbeskrivelse
Praktisk konfliktløsning
Praktisk konfliktløsning
Praktisk konfliktløsning er et kursus med fokus på at forstå, møde og løse de konflikter, der opstår alle steder – i arbejdslivet såvel som i privatlivet. De kompetencer, man får på kurset, kan man bruge overalt til at afspænde og udvikle ellers fastlåste mønstre.

Kurset er både teoretisk og praktisk. Undervisningen består af en vekselvirkning mellem faglige oplæg om paradigmer bag konfliktløsning, viden om konfliktnedtrappende dialog samt praktiske øvelser. Vores erfaring er, at det at bearbejde det teoretiske stof gennem træning og dialog giver den bedste læringsværdi.

Kurset kan bruges til at styrke samarbejde og trivsel, og til at sætte en samtale i gang om, hvordan man som samlet gruppe eller organisation vil løse fremtidige konflikter.
Kursusbeskrivelse
Psykologisk ilt i arbejdslivet
Psykologisk ilt i arbejdslivet
Psykologisk ilt er et begreb, der er udviklet af Jan Tønnesvang, professor i psykologi ved Aarhus Universitet.
Som mennesker har vi ikke alene brug for at få de fysiologiske grundbehov for fx mad, varme og hvile dækket. Vi har tillige psykologiske grundbehov, der er nødvendige at tilgodese – også i studielivet eller arbejdslivet. Disse grundbehov er lige så vigtige for et menneske, som det at trække vejret for at overleve.

Vi tænker ikke over det i det daglige - at vi trækker vejret. Hvis et rum imidlertid bliver iltfattigt, mærker vi det, og får brug for fx at åbne vinduet for at få frisk luft igen. Jan Tønnesvang, kalder betingelserne for at kunne trække vejret med ’psykologisk ilt’ for vitaliserende miljøer.

Man kan arbejde med at forebygge trivselsproblemer ved at vitalisere arbejdsmiljøet eller studiemiljøet. Psykologisk ilt kan undersøges og bearbejdes gennem et Vitaliseringskompas, der er udviklet som et dialogværktøj. Her undersøger man status på fire dimensioner i sit studie- eller arbejdsliv: Mestring, autonomi, tilhør og mening.

Vitaliseringskompasset kan benyttes som afsæt for fx MUS-samtaler eller kollegial supervision.
Kursusbeskrivelse
Psykologisk Tryghed
Psykologisk Tryghed
Psykologisk tryghed refererer til en arbejdskultur og en atmosfære, hvor medlemmer af et team eller en gruppe føler sig trygge ved at dele tanker, idéer og bekymringer uden frygt for negative konsekvenser eller dom. Det skaber et miljø, hvor åbenhed og samarbejde fremmes, hvilket er afgørende for innovation og produktivitet i teams og organisationer.
Kursusbeskrivelse
Udvikling af konfliktfaglighed for psykologer

Konfliktløsning for psykologer

Konflikter er en naturlig og uundgåelig del af livet. Man kan ikke komme uden om. De er alle vegne. På arbejdspladsen, i familien, i skolegården og i direktionslokalet for bare at nævne nogle steder. Det er imidlertid håndteringen af konflikterne, der er afgørende for om udfaldet bliver til konstruktiv udvikling og godt samarbejde eller det modsatte. Konfliktløsning er derfor en kompetence, man kan lære. Og man fortsætter med at lære hele livet.

Arbejdet som psykolog indebærer naturligt, at der opstår mange situationer, hvor psykologen bliver involveret i konflikter, som omhandler to eller flere parter, der har uoverensstemmelser i en grad, hvor konfliktmægling kunne være en god mulighed. Her er det vigtigt, at psykologen har erhvervet sig kompetencer som konfliktmægler.

Andre gange inviteres psykologen ind som rådgiver i konfliktfyldte arenaer, hvor det kan være af afgørende betydning, at besidde viden, så det er muligt at navigere konstruktivt opbyggende for de involverede parter.

Formålet med disse kurser er at træne deltagernes kompetencer til at fungere som konfliktmægler og til at navigere i konfliktfyldte rum.

Kurserne afholdes gennem Dansk Psykologforening
Næste kursus er Gruppemægling – se DP’s Kursuskatalog her

Se kursusbeskrivelser nedenfor:

FOREDRAG: Arbejdsmiljø eller arbejderbeskyttelse? 150 års kamp for bedre trivsel
Arbejdsmiljø eller arbejderbeskyttelse? Et foredrag om 150 års kamp for bedre trivsel
De store arbejdskampe begyndte for alvor i 1872 med Slaget på Fælleden, hvor stigende omkostninger ikke blev fulgt af stigende lønninger. Her begyndte den gryende arbejderbevægelse at gøre opmærksom på de svære livsforhold, som arbejdet på de nye fabrikker førte med sig. I 1899 kom Septemberforliget, hvor strejke og lockout i fire lange måneder resulterede i den store aftale, vi har bevaret siden, og som vi nu kalder Den Danske Model.

I 2021 skyldes hver fjerde sygemelding dårligt psykosocialt arbejdsmiljø. Det svarer til 35.000 danskere, som hver dag er sygemeldte på grund af psykosociale faktorer. Stress koster samfundet 14 milliarder kroner om året i form af sygedage, tidlige dødsfald og udgifter til sundhedsvæsnet. (Kilde: Stressforeningen)

Så måske har vi nok fået smør på brødet, og vores fysiske liv er generelt blevet bedre siden 1872, men den psykiske og relationelle dimension af arbejdslivet har det udpræget dårligt.

Vi mener, at stress er den nye, men skjulte arbejdskamp – her 150 år efter vores forfædre og formødre gik til kamp på Nørre Fælled for at skabe bedre betingelser for at leve et godt liv. Det er på tide at vågne op!

Book et foredrag om den nye arbejdskamp!
Kontakt os her

Vores gode kunder

Vores gode samarbejdspartnere

Vi er her for at hjælpe dig

Har du brug for hjælp eller har du spørgsmål – så skriv til os med dit telefonnummer eller mail og så vender vi tilbage hurtigst muligt

Nyheder

Følg med i hvad der sker

.