Vitalisering af

Teamsamarbejde

Undervisning og teambuilding

Al undervisning og facilitering af teambuilding processer tilrettelægges i tæt dialog med ledelse og team.

Vi tilbyder:

 • Teambuilding gennem kollegial coaching
  En kursusdag samt instruktion i regelmæssig kollegial coaching på arbejdsopgaver, arbejdsgange og trivsel.
  Afsluttende fælles session for at skabe organisatorisk læring. Ved at skiftes til at sætte hinanden i fokus, og gennem åbne spørgsmål og aktiv lytning, styrkes relationerne og der skabes rum for bedre opgaveløsning, bedre arbejdsgange og bedre trivsel. Fælles deling af arbejdslivet bringer kolleger tættere sammen og styrker den organisatoriske læring.

 • Teamsupervision
  Supervision styrker samarbejde og kommunikation, udvikler faglighed og arbejdstrivsel samt forebygger stress og udbrændthed. Supervision hjælper endvidere til, at organisationens mål og værdigrundlag afspejles i gruppens fælles og individuelle arbejdsliv, og skaber fortrolighed med forståelse af opgaveløsningen.
  Der benyttes en bred vifte af forskellige metoder, som anvendes udogmatisk efter behov. Fundamentet er den systemiske tilgang, som mange kender for brugen af ”det reflekterende team”, hvor en del af supervisionsgruppen i fællesskab tænker højt om de problemstillinger, der arbejdes med.

 • Teambuilding gennem nonverbal kommunikation
  Ofte går meget af vores kontakt gennem det skrevne eller talte ord. Der er imidlertid mange historier, der fortælles og opfattes uden om ordene. Gennem træning med bl.a. dramaøvelser, stemmeøvelser og systemiske opstillinger kan relationerne i et team næres og udvikles.

 • Teambuilding gennem praktisk konflikthåndtering
  En konflikt definerer vi som en uoverensstemmelse, der skaber spænding i og mellem mennesker.
  Konflikter ligner ikke altid åbne konflikter, men kan have et subtilt ’liv’ i spændinger i det enkelte teammedlem eller i teamet. Dialogtræning og konfliktforståelse styrker beredskabet i et team til at forstå, møde og bearbejde konflikter, inden de vokser sig hårde. Meget arbejdsbetinget stress opstår pga. uløste konflikter. God konfliktløsning afspænder ikke kun parterne, men hele organisationen.

 • Bedre trivsel gennem Mindfulness baseret stress reduktion
  MBSR står for mindfulness-baseret stressreduktion. Det er et otte-ugers program, der forbedrer mental sundhed samt forebygger og helbreder stress. Programmet anvender opmærksomhedsøvelser, åndedrætsøvelser samt meditationsøvelser, og er baseret på individuel træning mellem hver session.

  Ved at rette fælles fokus på både individuel og fælles trivsel støtter man ikke blot den mentale sundhed, men skærper også større lydhørhed og mere nænsomhed i relationerne samt opmærksomheden på arbejdsmiljøet i organisationen.

Se vejledning her

Læs mere om teamsamarbejde og udvikling
Teamsamarbejde består af to dimensioner – opgaven, som teamet skal udføre, og teamet som social enhed.
Team består af mennesker, og vi er nødt til at forstå de menneskelige faktorer, der er på spil i teamwork. Medlemmerne er afhængige af hinanden, og må spille sammen for at nå deres mål. I de fleste organisationer sammensættes og fungerer team sædvanligvis, uden at der gøres forsøg på at sikre, at de er i stand til at fungere effektivt sammen.

Diversitet i teamet
Det er en almindelig opfattelse, at jo større diversitet i et team, jo bedre løsninger, fordi teamets medlemmer er i stand til at belyse en sag fra mange sider, og dermed medvirke til at løsningerne bliver bedre og mere effektive. Erfaringen viser imidlertid, at det er endnu vigtigere, hvordan denne diversitet anvendes – og om den overhovedet kommer i spil.
Hvis kommunikationen præges af magtspil og diskursmanipulation risikerer man, at resultatet rent faktisk bliver ringere, end hvis en enkelt medarbejder havde ansvar for beslutningen.

Teamkultur
Hvis medlemmerne oplever de indbyrdes forhold så vanskelige, at de har lyst til at forlade teamet, er teamets langsigtede levedygtighed truet. Derfor er det nødvendigt at overveje, hvilken teamkultur man ønsker at skabe.

Teamkultur refererer til aspekter af samarbejdet som:
Varme, humor, antal konflikter, gensidig støtte, fællesskab, bagtalelser, vægt på status, deltagelse, informationsdeling, graden af kritik af hinandens arbejde samt støtte til nye idéer.

Et område af stor betydning er medlemmernes generelle trivsel. Dette gælder især for personer, der arbejder med et højt stressniveau som fx omsorgspersonale. Den sociale støtte, teammedlemmerne giver hinanden, kan have stødpudeeffekt, og derved forhindre stressrelaterede sygdomme.

Kommunikation 
Teamets kommunikation er den mest afgørende faktor for, om teamet skaber resultater. Dette er faktisk mere afgørende end summen af faktorer som: Deltagernes intelligens, personlighed og evner samt emnerne i gruppens drøftelser. Derfor er det centralt at tale om emner som:

 • Hvordan og hvornår taler man med eller til hinanden?

 • Hvilke emner ok, og hvilke er tabu?

 • Hvad kan man spørge om, og hvordan håndteres uenigheder og feedback?

 • Hvordan er energien, omsorgen og ambitionen?

 • Hjælper man hinanden til at ”shine”?

Alt dette er udtryk for gruppens kultur. Det er vigtigt at være opmærksom på, at gruppekultur skabes i fællesskab. Derfor giver sjældent mening at individualisere skyld.

Konflikthåndtering og læring 
Det er af afgørende betydning, at teamets kommunikation er præget af åbenhed og tillid. Det betyder ikke, at samarbejdet skal eller kan håndteres uden konflikter, men derimod at konflikterne i stedet anvendes som det brændstof, der skaber udvikling. På denne baggrund er det afgørende, at teamet får udviklet en tillidsbåret læringskultur, således at uenigheder håndteres konstruktivt og professionelt.

Dette gælder, uanset på hvilket niveau teamet forefindes. Jo højere op i hierarkiet – jo naturligt større og vanskeligere er uenighederne ofte – og samtidigt kravet til konstruktiv og tillildsbåret kommunikation og konfliktløsning. Faktisk kan det være af afgørende betydning for, om en virksomhed overlever eller ej.

Grundlaget for den gode og konstruktive kommunikation og konfliktløsning er en værdsættende og tillidsbåret læringskultur, hvor den enkelte føler sig set, værdsat og anerkendt for sit bidrag til det fælles. 

Hvordan dette fællesskab og denne teambaserede læringskultur skal udfoldes og udvikles, er det kun teamet selv, der er i stand til at afgøre og vedligeholde.

Se mere her

Nyheder

Følg med i hvad der sker

Sæt dig godt til rette

Giv dig selv lov til at være

album-art
Af Susi Trolle

Skriv til os

Spørgsmål, undren, kommentarer, forslag