Tidlig indsats med

Stress og krise håndtering

Vi tilbyder

  • Mindfulness baseret stressreduktion (MBSR)
  • Stress-coaching
  • Psykologisk behandling ved stress og kriser
  • Tidlig indsats – forebyggelse gennem planlagte forløb

Stress – en global ledelses udfordring
I følge verdenssundhedsorganisationen WHO bliver stress en af de væsentligste kilder til sygdom i 2020. Stress er en sundhedsmæssig udfordring for samfundet, og dermed også for arbejdspladserne, hvor flere og flere medarbejdere rammes af stress.

Tiltagende stress skyldes en lang række samfundsforhold, der ligger uden for den lokale ledelses indflydelse. Som følge af globalisering er der skærpet konkurrence mellem firmaer og stater overalt i verden. Den digitale kommunikation accelererer. Derudover hersker der en meget lav grad af tillid til vore øverste ledere, politikerne. Dette er faktorer, som virker alment stressende.

Imidlertid er det ikke så meget disse objektive forhold, som hvordan vi vælger at forholde os til dette, der afgør, hvorvidt vi trives i den moderne virkelighed eller ej.

Behov for udvikling af ledelseskvalitet
Ledelse er en nøglefaktor både for medarbejdertrivsel og effektivitet. Når en medarbejder bliver stresset, plejer man først at kigge på arbejdsbyrden, men det ser faktisk ud til, at dårlig ledelseskvalitet er den hyppigste årsag til, at medarbejdere får stress. Derudover er dårlig stemning på arbejdspladsen og mangel på struktur i arbejdet nogle af de andre årsager. Konflikter, der ikke håndteres eller håndteres dårligt, skaber dårlig stemning og gør medarbejderne stressede.

Går en medarbejder ned med arbejdsrelateret stress, er det først og fremmest virksomhedens ansvar. Stress er en ledelsesopgave, ikke bare et personligt problem. Selvom flere virksomheder i dag har en stresspolitik, opfattes det ofte som et individuelt og personligt problem. Ledelsen i virksomheden bærer ikke desto mindre ansvaret for medarbejdernes stress.

Psykosocialt arbejdsmiljø og dermed arbejdsbetinget stress er omfattet af arbejdsmiljøloven. Det betyder, at arbejdsgiveren har det overordnede ansvar for, at medarbejderne ikke udsættes for stress. Det er derfor let at give sin nærmeste chef skylden for arbejdsmiljøet, at bunken med arbejdsopgaver bliver større og større, eller at instrukserne til løsningen af en opgave ikke er klare nok. Det kan måske godt være rigtigt, men det er sjældent hele sandheden. Sandheden er ofte, at hverken god eller dårlig ledelse kan hæftes på den enkelte leder som eneste forklaring.

Stressede ledere
Stressede ledere er et stigende problem. 15 % af lederne føler sig i høj grad stressede, viser en undersøgelse (Lederne, 2014). 45 % af mellemlederne føler sig stressede, viser en anden undersøgelse (DJØF, 2013).
Nogle ledere udvikler ignorance over for egne stress-symptomer. Evnen til at lede påvirkes af stress, og det har konsekvenser for organisationen. Utålmodighed, mentalt fravær, vrede, uforudsigelighed, forvirring og manglende fokus kan være de signaler, man bevidst eller ubevidst udsender i organisationen som stresset leder.

Fællesskab, arbejdsmiljø og trivsel som samskabelse
Hverken medarbejdere eller ledere kan udføre deres arbejde godt nok, når de er stressede. Man laver typisk flere fejl, skaber konflikter, træffer forkerte beslutninger og så videre. Det betyder ikke, at det kun er den enkelte medarbejders eller leders egen fejl. Det betyder heller ikke, at de ikke er dygtige nok.

Både arbejdsgiver, leder og medarbejder har et ansvar for at forebygge stress. Dette tredelte ansvar skal løftes i et fornuftigt samarbejde mellem alle tre parter:

  • Arbejdsgiveren har det overordnede ansvar for at skabe rammer, der fremmer generel trivsel og arbejdsglæde.
  • Lederen har et ansvar for at skabe et godt arbejdsmiljø og er samtidig rollemodel og kulturchef.
  • Medarbejderenhar et ansvar for at tage vare på sig selv og sit helbred. Derfor skal medarbejderen også selv sige til og fra i relation til arbejdsmængde, arbejdsopgaver, samarbejde med mere.

Hvad skal der gøres – fra stress til trivsel 
Stress, dårlig ledelseskvalitet og dårligt psykosocialt arbejdsmiljø er hverken en naturlov eller et uafvendeligt onde. Man skal selvfølgelig bare gøre noget ved det. Og svaret må naturligvis være en helhedsorienteret indsats, hvor man styrker den enkeltes mulighed for udfoldelse og i fællesskab udvikler et miljø, der understøtter dette. Det fremmer trivsel og beskytter mod stress at styrke den enkeltes individualitet og samtidigt styrke fællesskabet.