Større tanker

Organisation udvikling

Vi tilbyder

  • Planlægning, design og gennemførelse af udviklingsprojekter
  • Processer ved sammenlægninger eller omstruktureringer
  • Konsulentbistand til afdækning af behov

Udvikling af din organisation 
Vi vil gerne invitere dig til at stille nye spørgsmål, tænke nye tanker og skabe nye veje til opgaveløsning. Målet er, at din organisation løfter sig, så kerneopgaven løses mere effektivt, og livskvaliteten styrkes for alle.

Det handler om læring
Det er igennem læreprocesser i organisationen at udvikling og innovation sker. Visionen er derfor at fremme dialogbaseret læring. Dette skal ske i samklang med organisationens overordnede formål og strategi for at opnå effektivitet og bæredygtighed. Den klassiske, mere strategiske tænkning med fokus på problemer og udefrakommende ekspertløsninger risikerer at frakoble de nødvendige læreprocesser, som er afgørende for meningsdannelse i praksisfællesskabet. Vi kommer derfor ikke med færdige løsninger. Vi tager i stedet udgangspunkt i de ressourcer og den viden, organisationen allerede besidder. 

Anerkendende – systemisk og narrativt
Vi benytter os af den anerkendende tilgang, som den beskrives og forstås inden for en systemisk og narrativ ramme. Her er fokus overordnet rettet mod resurser, værditænkning, sprog og fortællinger. Her er den grundlæggende antagelse, at der bag ethvert problem ligger en drøm om noget bedre. På denne baggrund er det ikke problemet, men drømmene, der er interessante. Opgaven er derfor at skabe læreprocesser, der med udgangspunkt i disse drømme samkonstruerer nye verdener, vi kan trives endnu bedre i. 

Organisationer er levende fællesskaber
Organisationer er levende systemer af relationelle mønstre, det er vigtigt at have opmærksomhed på. Det er nemlig kvaliteten af relationerne, der er nøglen til, hvordan organisationen præsterer. Vejen til effektiv og bæredygtig organisationsudvikling er derfor at hjælpe folk til at forbinde sig mere konstruktivt. Man må således bevæge sig fra at planlægge til at facilitere emergens og benytte organisationens evne til at selvorganisere. Medlemmerne optræder som forandringsagenter, og forandringen opstår herefter som indefra og ud.

Konflikter kan udvikle organisationen
På mange arbejdspladser udføres et sekundært stykke arbejde – nemlig det, der handler om at skjule sine svagheder, opretholde et succesfuldt image og styre igennem et undermineret farvand af magtkampe og konflikter. Konflikter, der ikke håndteres – eller håndteres dårligt – vokser og bliver hårde. Og der bruges ufatteligt meget både menneskelig og økonomisk energi på disse konfliktknuder, og er formentlig et af de største ressourcetab, som organisationen er udsat for – hver dag. Tænk hvis al den energi blev vendt til udvikling?!